Báo tin buồn: Bà Cố Maria Trần Thị Tốt

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Bà Cố Maria Trần Thị Tốt, là Thân Mẫu của Linh Mục Dominic Trần Thiện Thanh Toàn, đã được Chúa gọi về vào ngày 10 Tháng 07 Năm 2018, hưởng thọ 90 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Cha Dominic Trần Thiện Thanh Toàn cùng Đại Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón Linh Hồn Bà Cố Maria Trần Thị Tốt về hưởng phúc trường sinh đời đời Ngài trong Thiên Quốc.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail