55 Năm Linh Mục của Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên

Thánh Lễ Tạ Ơn 55 Năm Linh Mục của Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên