Cha Nguyên và Cộng Đoàn

Cha Cố Peter Nguyễn Văn Nguyên đồng hành cùng với Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam