Thánh Lễ Khai Giảng 2013

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học đầu tiên của Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc