Cha Peter Nguyễn Văn Nguyên đồng hành với Cộng Đoàn