Lễ Mở Tay Cha Phillip Trần

Lễ Mở Tay Cha Phillip Trần tại Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc