7 Phép Bí Tích

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

  1. Bí Tích là gì?
  2. Bí Tích Rửa Tội
  3. Bí Tích Thêm Sức
  4. Bí Tích Mình Thánh Chúa
  5. Bí Tích Giải Tội
  6. Bí Tích Xức Dầu Thánh
  7. Bí Tích Truyền Chức Thánh
  8. Bí Tích Hôn Phối
Việt Ngữ Anh Ngữ
Bí Tích Rửa Tội Sacrament of Baptism
Bí Tích Thêm Sức Sacrament of Confirmation
Bí Tích Mình Thánh Chúa Sacrament of Holy Eucharist
Bí Tích Giải Tội Sacrament of Reconciliation (Penance)
Bí Tích Xức Dầu Thánh Sacrament of Anointing Sick
Bí Tích Truyền Chức Thánh Sacrament of Holy Order
Bí Tích Hôn Phối Sacrament of Holy Matrimony

 

Trở Về Trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail