Chúa Tạo Dựng

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ðầu tiên Chúa đã dựng nên trời và đất.

Ngày thứ nhất Ngài dựng nên ánh sáng.

Ngày Thứ hai Ngài dựng nên nước.

Ngày thứ ba Ngài dựng nên cây cối.

Ngày thứ bốn Ngài dựng nên ngôi sao.

Ngày thứ năm Ngài dựng nên thú vật.

Ngày thứ sáu Ngài dựng nên loài người.

Còn ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi.

Theo Sách Khởi Nguyên

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail