Luyện Ngục

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
 

Mọi người chết trong ân sủng, chắc chắn sẽ lên thiên đàng; nhưng không phải tất cả đều sẵn sàng lên thiên đàng lập tức. Một người có thể chết trong tội nhẹ, hay chết khi họ còn mắc vài hình phạt vì những tội đã phạm. Những người như thế không xứng đáng lên thiên đàng; họ xuống luyện ngục để được thanh luyện trong lửa đau đớn.

Chúng ta không thể hiểu nỗi những khổ hình của các linh hồn luyện ngục; nhưng chúng ta biết điều họ đau khổ nhất là xa cách Thiên Chúa. Các linh hồn nơi luyện ngục mong về cùng Ngài trên thiên đàng; họ đau buồn vì tội lỗi giữ họ xa các Ngài. Họ đau khổ; nhưng họ kiên nhẫn và vui vẻ đón nhận đau khổ. Họ biết chắc họ sẽ lên thiên đàng; họ biết rằng các khổ hình sẽ cho họ xứng đáng lên thiên đàng.

Các linh hồn nơi luyện ngục là phần tử của Giáo Hội. Các người ở trên thiên đàng, ở trong luyện ngục, và các phần tử của Giáo Hội trần thế, đều kết hợp thành một Giáo Hội của Chúa Kitô. Sự kết hợp này được gọi là Các Thánh Thông Công. Chúng ta ở dước thế giúp các linh hồn nơi luyện ngục nhờ thánh lễ dâng tiến hành ngày, nhờ kinh nguyện và hy sinh.

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail