Nước Thánh

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
  1. Nước Thánh là gì?
    Nước Thánh hay nước phép lạ, nước đã được Linh Mục dùng quyền năng Chúa ban mà thánh hoá nước nên tinh sạch để những nguời tin tưởng dùng nước thánh này sẽ được Chúa ban ơn phúc và khử trừ những sự dữ.
  2. Lấy Nước Thánh làm dấu để làm gì?
    Lấy nước Thánh làm dấu Thánh Giá trên mình hay rẩy trên người khác, là để xin Chúa tha thứ lỗi lầm đã phạm và thánh xác chúng ta, cũng xin Ngài chúg phúc và ban ơn để ta sống xứng đáng làm con Chúa. Lấy nước Thánh làm dấu cũng là để nhắc ơn Bí Tích rửa tội Chúa đã nhận chúng ta làm con cái Ngài.Rảy nước Thánh trên các đồ vật, nhà cửa, xe cộ.. là để xin Chúa xua đuổi sự dữ ra khỏi các sự vật ấy và nhận làm của Chúa chúc lành, để khi dùng đến thì được chúc phúc và gìn giữ.

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail