Tổ Phụ Abraham

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
 

Sau cơn lụt Ðại Hồng Thủy, loài người trên thế gian này được sanh ra bởi đại gia đình Nô-en.

Khoảng năm 1800 trước công nguyên tại thành U, kinh đô của xứ Can-đê, có ông Te-ra làm nghề chăn chiên, sinh đưoc ba con trai là Ap-ram, Na-cô và Kha-ran. Ông Kha-ran chết sớm để lại một người con tên là Lốt. Tất cả đại gia đình Ta-re di cư lên sinh sống tại thành Ha-ran. Ab-ram được Thiên Chúa chọn làm tổ phụ của mọi dân tộc, và Ngài đã đặt tên lại ước cắt bì với ông là mọi người nam trong dòng giống của công đều phải chịu cắt bì. Ông Abraham có hai đứa con, đứa con thứ nhất tên là Isamuel và đứa con thức hai tên là Y-sa-ác. Sau này dòng dõi của Abraham được nối tiếp bởi Y-sa-ac.

Thiên Chúa thử Áp-ra-ham: Hiến tế I-sa-ác:

Khi Áp-ra-ham 95 tuổi và Sa-ra vợ ông 90 tuổi thì hai ông bà vẫn chưa có con. Một hôm, ba thiên thần tới viếng thăm. Sau khi được Áp-ra-ham tiếp đón ân cần thì ba thiên thần báo tin: “Sang năm vào khoảng độ này, Sa-ra vợ ông sẽ có con,” Sa-ra nghe thấy thế thì mỉm cười.

Năm Áp-ra-ham 100 tuổi, Sa-ra sinh một con trai, ông đặt tên con là I-sa-ác, và 8 ngày sau, ông làm phép cắt bì cho con.

I-sa-ác lớn lên, cha mẹ sung sướng, tin chắc vào sự trung tín của Chúa. Nhưng Chúa lại muốn thử lòng Áp-ra-ham. Chúa bảo ông: “Hãy đem con trai đến núi Mô-ri-a, giết đi để tế lễ Thiên Chúa.” Áp-ra-ham đau đớn lắm, nhưng vâng lời Chúa, ông vẫn ra đi.

Ðến ngày thứ ba, tới chân núi, ông bảo đầy tớ ở lại, rồi đặt bó củi cho I-sa-ác mang đi, và hai cha con tiến lên núi.

Lúc tới đỉnh núi, xếp củi xong, ông trói con lại, đưa tay toan sát tế I-sa-ác, thì một thiên thần hiện đến bảo: “Chớ đụng đến con trẻ, ta biết lòng ông kính sợ Thiên Chúa.” Ðoạn ông bắt một con dê mắc sừng trong bụi gai mà tế lễ Thiên Chúa.

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail