Tag: Chia Buồn

Cáo Phó Cụ Ông Phêrô Nguyễn Gia Viễn

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ Ông Phêrô Nguyễn Gia Viễn Là chồng của Bà Lệ Chi, thành viên của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Là Thân Phụ của Cô Lệ Thu, thành viên Ca Đoàn Theresa, và cũng là Giảng Viên Việt Ngữ trong chương trình GLVN. Đã tạ thế vào […]

Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình Anh Gioan Kim Phan Anh Dũng

Chúng tôi nhận được tin buồn là Anh Gioan Kim Phan Anh Dũng, là Thân Phụ của Cô Trâm Anh, đang cộng tác trong chương trình Giáo Lý Việt Ngữ, đã được Chúa gọi về tại West Palm Beach, Florida vào ngày Thứ Bảy 03 tháng 10, 2015, hưởng dương 60 tuổi. Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến […]