Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình Anh Gioan Kim Phan Anh Dũng

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chúng tôi nhận được tin buồn là Anh Gioan Kim Phan Anh Dũng, là Thân Phụ của Cô Trâm Anh, đang cộng tác trong chương trình Giáo Lý Việt Ngữ, đã được Chúa gọi về tại West Palm Beach, Florida vào ngày Thứ Bảy 03 tháng 10, 2015, hưởng dương 60 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Gia Đình Chị Quả Phụ Phan Anh Dũng cùng thân quyến, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Gioan Kim về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.

AnhDung

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail