Cáo Phó Ông Cố Augustino Nguyễn Văn Phượng

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Cố Augustino Nguyễn Văn Phượng, là Thân Phụ của Cha Bảo và Anh Chính, đã được Chúa gọi về vào ngày 21 Tháng 12 Năm 2021, hưởng thọ 87 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Cha Bảo và Anh Chị Chính Tươi cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Ông Cố Augustino về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.

This image has an empty alt attribute; its file name is NV-Phuong-11x14-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is dcb1882b5d2da82c4f1ecb54d9b9de6d_M.jpg

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail